1. Dochodami samorządu są w szczególności:
 • przychody ze składek członkowskich,
 • przychody z postępowań kwalifikacyjnych,
 • przychody ze szkoleń,
 • przychody z wpisów na listy kandydatów,
 • przychody z innych form działalności,
 • darowizny.
 1. Proponuje się by wysokość składki miesięcznej członka samorządu wynosiło 40zł.
 2. Proponuje się by wysokość opłaty za pojedyncze szkolenie webinarowe organizowane przez Samorząd w ramach szkolenia ustawicznego wynosiło 50zł.
 3. Proponuje się by opłata za wpis na listę kandydatów została ustalona na kwotę 50zl.
 4. Docelową wysokość składki członkowskiej ustala Krajowy Zjazd.
 5. Docelową wysokość kosztu szkolenia webinarowego organizowanego w ramach szkolenia ustawicznego ustali Krajowy Zjazd.
 6. Docelową wysokość opłaty za wpis na listę kandydatów ustali Krajowy Zjazd.
 7. Proponuje się by składki były opłacane jednorazowo za cały rok z góry do 15 stycznia każdego roku obowiązywania członkostwa w samorządzie.
 8. Jeśli osoba stanie się członkiem w ciągu trwania danego roku wysokość składki za ten rok naliczana jest proporcjonalnie od dnia zostania członkiem do końca danego roku. Składka musi zostać opłacona w terminie 15 dni roboczych od dnia stania się członkiem.
 9. Opłata za szkolenia webinarowe muszą zostać uiszczone najpóźniej 15 dni po rejestracji na dany webinar.
 10. Z opłat członkowskich zwalnia się osoby będącymi członkami zarządów okręgowych izb oraz Zarządu Krajowej Izby, Sądów Dyscyplinarnych i Rzeczników Dyscyplinarnych, oraz członków Samorządu będącymi pracownikami naukowymi, nie posiadającymi dodatkowych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii i nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii.
 11. Dopuszcza się by składki członkowskie oraz opłaty za webinary opłacane były przez pracodawców.
 12. Proponuje się by pracownicy Służby Geodezyjnej legitymujący się tytułem Geodety Przysięgłego lub Inspektora Geodety byli objęci 50% zniżką na składki członkowskie.