Do głównych zadań Samorządu Geodezyjnego zalicza się:

 1. Sprawowanie kontroli nad jakością wykonywania prac przez jego członków.
 2. Prowadzenie działań mających na celu zachowania najwyższej etyki zawodowej jej członków.
 3. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków samorządu, którzy dopełnili się zachowań nieetycznych
 4. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków samorządu, którzy wykonują prace geodezyjno-kartograficzne w sposób niedbały z narażeniem na szwank dobrego imienia zawodu geodety oraz z naruszeniem prawa
 5. Podejmowanie decyzji o nałożeniu odpowiednich kar dyscyplinarnych w wyniku przeprowadzanych postępowań dyscyplinarnych.
 6. Prowadzenie dialogu ze Służbą Geodezyjną celem zachowania najwyższych standardów i jakości pracy oraz zasobu geodezyjnego.
 7. Prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe oraz egzaminów dla pracowników Służby Geodezyjnej na nadanie tytułu Inspektora Geodety.
 8. Prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ustaw i rozporządzeń oraz zmian w ustawach i rozporządzeniach dotyczących swą tematyką zagadnień geodezji i kartografii.
 9. Przeprowadzanie inicjatyw legislacyjnych mających na celu usprawnienie pracy godetów, służby geodezyjnej oraz zwiększanie jakości zasobu geodezyjnego
 10. Reprezentowanie zawodu geodety na arenie międzynarodowej na wszelkiego rodzaju sympozjach, targach, spotkaniach.
 11. Organizowanie szkoleń dla członków Samorządu celem zachowania możliwie najwyższego poziomu wiedzy z zakresu przepisów geodezyjnych jak i nowoczesnych technologii.
 12. Zorganizowanie programu szkoleń dla członków Samorządu celem utworzenia wśród członków systemu szkolenia ustawicznego z zakresu przepisów geodezyjnych jak i nowoczesnych technologii.
 13. Organizowanie współpracy międzynarodowej oraz dbanie o relacje zawodowe na arenie międzynarodowej.
 14. Organizowanie konkursów, wiedzy geodezyjnej wśród uczniów techników geodezyjnych i studentów uczelni geodezyjnych.
 15. Organizowanie i pośredniczenie we współpracy firm geodezyjnych z uczelniami wyższymi oraz szkołami.
 16. Prowadzenie rejestru geodetów uprawnionych.
 17. Prowadzenie rejestru inspektorów geodetów.
 18. Prowadzenie listy kandydatów na geodetów uprawnionych.
 19. Prowadzenie listy kandydatów na inspektorów geodetów.
 20. Uznawanie wykształcenia geodezyjnego zdobytego na zagranicznych uczelniach.
 21. Opiniowanie Starostom, Marszałkom, Minisrom ds. Geodezji i Kartografii nominacji na stanowiska: Kierowników Ośrodków Geodezyjnych wszystkich szczebli, Geodetów Powiatowych, Geodetów Miejskich, Geodetów Wojewódzkich oraz Głównego Geodety Kraju.
 22. Opiniowanie Kierownikom Ośrodków Geodezyjnych i Kartograficznych nominacji na stanowiska kierowników/szefów wydziałów/pracowni/oddziałów.