1. Relacje Samorząd Zawodowy – władze państw członkowskich UE i innych państw.

Ustawa określi warunku dopuszczające obywateli państwa członkowskiego posiadających kwalifikacje zawodowe geodety lub kartografa, którzy prowadzą zgodnie z prawem działalność zakresie tych zawodów w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim oraz określi prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio uprawnionego geodety lub kartografa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa umocuje prawnie właściwy organ samorządu zawodowego do zwracania się do właściwych organów państwa członkowskiego o przedstawienie informacji potwierdzających, że geodeta lub kartograf wykonuje działalność zgodnie z prawem, w sposób należyty, oraz że nie zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne związane z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności.

Ustawa umocuje prawnie właściwy organ samorządu zawodowego do udostępniania na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, informacji, o których mowa powyżej, oraz informacji niezbędnych przy rozpatrywaniu skargi złożonej na uprawnionego geodetę lub kartografa przez usługobiorcę.

  1. Relacje samorząd zawodowy – władza ustawodawcza RP

Na mocy art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Samorząd zawodowy Geodetów i Kartografów Przysięgłych reprezentuje osoby wykonujące zawody Geodety i Kartografa Przysięgłego.

Na mocy Art. 122 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Art. 34 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dołączane uzasadnienia do projektów ustaw, wnoszonych do Sejmu z inicjatywy poselskiej, Senatu lub obywatelskiej, powinny przedstawiać wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Ustawa będzie przewidywać zawieszenie członkostwa w samorządzie zawodowym osoby pełniącej funkcję posła na Sejm RP, senatora Senatu RP oraz posła Parlamentu Europejskiej na okres trwania kadencji, ponadto ustawa zakaże powoływania się na fakt przynależności do samorządu zawodowego w trakcie trwania kampanii wyborczych do Parlamentu Polskiego i Parlamentu Europejskiego.

  1. Relacje samorząd zawodowy- – władza wykonawcza RP

Na mocy Art. 87 ust. 1 Konstytucji RP Samorząd zawodowy Geodetów i Kartografów Przysięgłych reprezentuje osoby wykonujące zawodu Geodety i Kartografa Przysięgłego

Na mocy Art. 112 Konstytucji RP oraz Art. 34 Regulaminu Sejmu RP dołączane uzasadnienia do projektów ustaw, wnoszonych do Sejmu z inicjatywy Rady Ministrów, powinny przedstawiać wyniki przeprowadzanych konsultacji.

Na mocy Art. 145 ust.4 pkt 12 Konstytucji RP oraz §21. pkt 2 Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013r Regulamin pracy Rady Ministrów, Samorząd Zawodowy Geodetów i Kartografów Przysięgłych opiniuje projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów lub ministrów.

Ustawa wprowadzi obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Ustawa zobowiąże ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia – w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej – w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu ubezpieczenia obowiązkowego, o który mowa powyżej, terminu powstania obowiązku ubezpieczenia oaz minimalnej sumy gwarancyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wykonywanego zawodu oraz zakresu realizowanych zadań.

Ustawa wprowadzi obowiązek współdziałania samorządu zawodowego z organami administracji rządowej oraz innymi stowarzyszeniami zawodowymi, samorządami zawodowymi i gospodarczymi.

Nadzór nad samorządem zawodowym wykonuje Główny Geodeta Kraju.

Ustawa zezwoli na wstąpienie i członkostwo w samorządzie zawodowym osobom będącym pracownikami jednostek administracji rządowej, żołnierzami w służbie czynnej, funkcjonariuszami Straży Granicznej. Pracownicy administracji rządowej nie mogą pełnić funkcji w organach izb, z wyłączeniem udziału w składach orzekających sądów.

  1. Relacje samorząd zawodowy – samorząd terytorialny RP

Ustawa wprowadzi obowiązek współdziałania samorządu zawodowego i organów wykonawczych samorządu województwa / powiatu / gminy (miasta).

Ustawa wprowadzi obowiązek uzyskania przez marszałka województwa, starostę, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) od właściwej miejscowo Rady Izby opinii przy powoływaniu osób odpowiednio na stanowisko geodety województwa, powiatu, gminy.

Ustawa wprowadzi obowiązek uzyskania przez marszałka województwa, starostę wójta (burmistrza, prezydenta miasta) od właściwej miejscowo Rady Izby opinii przy powoływaniu osób odpowiednio na stanowisko dyrektorów/kierowników ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Ustawa wprowadzi obowiązek uzyskania przez marszałka województwa, starostę, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) od właściwej miejscowo Rady izby opinii przy powoływaniu osób odpowiednio na stanowiska kierowników/szefów wydziałów, oddziałów, pracowni, departamentów itp w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

W stosunku do osób pełniących funkcje: geodety województwa, powiatu, gminy oraz kierownika/dyrektora ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, jak również kierownika/szefa pracowni, departamentu, oddziału w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wymagana jest przynależność do samorządu zawodowego.

Ustawa wprowadzi zakaz pełnienia funkcji w organach izb geodetom województwa, powiatu i gminy, dyrektorom/kierownikom ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz kierownikom/szefom pracowni, departamentów, oddziałów ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

  1. Relacje samorząd zawodowy – instytucje naukowe

Ustawa wprowadzi obowiązek współpracy samorządu zawodowego z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytucjami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą. Współpraca ta obejmować będzie w szczególności sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych, opiniowanie aktów prawnych, opiniowanie programów kształcenia dla kierunku geodezja i kartografia i kierunków pokrewnych, propagowanie zdobyczy nauki wśród geodetów i kartografów oraz udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych geodetów i kartografów.