1. Członek izby ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną jeżeli:
  • wykonuje swoje zadania z naruszeniem przepisów prawa
  • wykonuje swoje zadania nie dochowując należytej staranności
  • wykonuje swoje zadania niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej
  • nie stosuje się do uchwał organów izby
 2. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie
  • nagana
  • zawieszenie w prawach członka izby ma okres od 6 miesięcy do 2 lat
  • usunięcie z izby.
 3. Usunięty członek izby, może ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie 3 lat od dnia usunięcia.
 4. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wymierza karę w granicach określonych w punkcie 2, uwzględniając stopień szkodliwości czynu, stopień winy, a także cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinarne, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego.
 5. Wymierzając karę, sąd uwzględnia motywy i sposób działania, okoliczności działania lub zaniechania, jak również właściwości, warunki osobiste osoby, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne oraz jej doświadczenie zawodowe.
 6. Skład okręgowego sądu dyscyplinarnego powoływany jest przez Zjazd Izby Okręgowej z członków Izby Okręgowej.
 7. Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności za ten sam czyn.
 8. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły dwa lata.
 9. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.-Kodeks karny (Dz.U.z1997r.Nr88, poz.553, z późn. zm.15).
 10. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego przerywa bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w punkcie 7.

. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęły 3 lata.

 1. Stronami postępowania dyscyplinarnego są:
  • rzecznik dyscyplinarny
  • obwiniony.
 2. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje Zjazd Izby Okręgowej z członków izby okręgowej.
 3. Okręgowy zjazd izby powoła minimum po 1 rzeczniku dyscyplinarnym na każde województwo przynależne do danej Izby Okręgowej.
 4. Za obwinionego uważa się członka izby, przeciwko któremu rzecznik dyscyplinarny złożył do okręgowego sądu dyscyplinarnego wniosek o ukaranie.
 5. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należy w szczególności:
  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
  • składanie wniosków o ukaranie,
  • udział w postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony.
 6. Postępowanie wyjaśniające wszczyna rzecznik dyscyplinarny. O wszczęciu tego postępowania rzecznik dyscyplinarny zawiadamia członka izby, którego ono dotyczy. Jeżeli zebrany materiał dowodowy nie daje postaw do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, o czym zawiadamia członka izby, którego ono dotyczy.
 7. Spory o właściwość pomiędzy rzecznikami dyscyplinarnymi rozstrzyga Krajowy Sąd Dyscyplinarny.
 8. W sprawach dyscyplinarnych orzekają w I instancji Okręgowe Sądy Dyscyplinarne.
 9. W sprawach dyscyplinarnych orzeka w II instancji Krajowy Sąd Dyscyplinarny.
 10. Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym właściwym do rozpoznania sprawy jest Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, na którego obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.
 11. Wątpliwości o właściwość pomiędzy Okręgowymi Sądami Dyscyplinarnymi rozstrzyga Krajowy Sąd Dyscyplinarny.
 12. W przypadku wyłączenia Rzecznika Dyscyplinarnego, innego rzecznika dyscyplinarnego, właściwego do udziału w sprawie wskazuje Krajowy Sąd Dyscyplinarny.
 13. W przypadku wyłączenia członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego lub Krajowego Sądy Dyscyplinarnego od udziału w sprawie, odpowiednio przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego lub Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wyznacza innego członka sądu do udziału w sprawie.
 14. Zmiana w składzie orzekającym nie powoduje konieczności powtórzenia czynności w postępowaniu dyscyplinarnym.
 15. Wniosek rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie wszczyna postępowanie dyscyplinarne.
 16. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. Obrońcą może być adwokat, radca prawny lub członek izby.
 17. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, w toku której wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego oraz jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony, a także po rozpatrzeniu innych dowodów mających znaczenie w sprawie.
 18. Od orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego strony mają prawo wniesienia odwołania. W odwołaniu można zaskarżyć całość orzeczenia lub jego część.
 19. Odwołanie wnosi się do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 20. W postępowaniu przed Krajowy Sądem Dyscyplinarnym stosuje sięzasady zawarte w punktach: 21, 23, 25 i 26.
 21. Od orzeczeń Krajowe Sądu Dyscyplinarnego stronom służy odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego Sądu Apelacyjnego – Sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r – Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 2014r poz.101, z poźn.zm.16) o apelacji.
 22. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia w raz z uzasadnieniem.
 23. Karę dyscyplinarną, z wyjątkiem kary usunięcia z izby, uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej wykreśla się z listy członków izby po upływie 2 lat od uprawomocnienia się orzeczenia.
 24. Sądy dyscyplinarne oraz sądy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, przesyłają właściwym izbom odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu.
 25. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu stanowi podstawę wpisu odpowiedniej wzmianki na liście członków izby albo wykreślenia ukaranego z tej listy.
 26. Wykreślenie z listy członków izby następuje w przypadku:
  • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
  • sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety i kartografa
  • sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety inspektora
  • orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego lub Krajowego Sądu Dyscyplinarnego o usunięciu z izby
  • śmierci.
 27. Wykreślenia z listy członków izby dokonuje się na podstawie prawomocnego orzeczenia oalbo udokumentowanej informacji z rejestru PESEL lub innej udokumentowanej informacji w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.
 28. Koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wydatki poniesione w związku z tym postępowaniem.
 29. W razie ukarania koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi obwiniony. W pozostałych przypadkach koszty postępowania przed okręgowym sądem dyscyplinarnym pokrywa właściwa izba, a koszty postępowania przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym – Krajowa Izba.
 30. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego stanowią dochód okręgowej izby lub Krajowej Izby proporcjonalnie do udziału w postępowaniau odpowiednio okręgowego sądu dyscyplinarnego i Krajowe Sądu Dyscyplinarnego.
 31. Do postępowań przed sądami dyscyplinarnymi, w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej koncepcji stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.Nr89, poz.555, z poźn. Zm.17) dotyczące postępowania uproszczonego; nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej.
 32. Ustawa powinna wprowadzić karę grzywny w stosownej wysokości w stosunku do osób wykonujących czynności, o których mowa w rozdziale IV, nie będących członkami izby.
 33. Sądy dyscyplinarne oraz rzecznicy dyscyplinarni będą otrzymywać wynagrodzenie za prowadzone czynności.
 34. Wielkość wynagrodzenia członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych określi Krajowa Rada Izby
 35. Wynagrodzenie członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych będą stanowić składową kosztów postępowania dyscyplinarnego.