Samorząd zawodowy geodetów i kartografów, zwany dalej „samorządem”, tworzą członkowie zrzeszeni w izbach geodetów i kartografów, zwanych dalej „izbami”.

A. Samorząd zrzesza osoby które:

 1. Do dnia wejścia w życie ustawy powołującej samorząd zawodowy posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, nabyte zgodnie z ustawą PGKiK z dnia 17 maja 1989 z późniejszymi zmianami.
 2. Po dniu wejścia w życie ustawy powołującej samorząd zawodowy uzyskają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w trybie przepisów ustawy o samorządzie zawodowym
  2.1 Osoby określone w pkt 1 i 2 mogą posługiwać się tytułem Geodety Przysięgłego lub zamiennie Geodety Uprawnionego.
 3. Posiadają wykształcenie geodezyjne i pracują w jednostkach Samorządów Terytorialnych wykonując zadania Służby Geodezyjnej oraz zdały odpowiedni egzamin ze znajomości przepisów geodezyjnych.
  3.1 Osoby określone w pkt 3 mogą posługiwać się tytułem Inspektora Geodety jednak nie posiadają uprawnień do wykonywania samodzielnych czynności przewidzianych przepisami dla Geodety Uprawnionego.
  3.2 Osoby określone w pkt 1 i 2 które jednocześnie pracują w jednostkach Samorządów Terytorialnych wykonując zadania Służby Geodezyjnej mogą posługiwać się tytułem Inspektora Geodety bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu ze znajomości przepisów geodezyjnych.
  3.3 Równolegle z Ustawą o powołaniu Samorządu zostanie stworzona i wprowadzona w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie powołania nowego typu uprawnień Inspektora Geodety.
  3.4 Inspektor Geodeta oraz Geodeta Uprawniony pracujący w służbie geodezyjnej nie może prowadzić działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji i kartografii i równolegle wykonując zadania służby geodezyjnej wykonywać samodzielnych czynności przeznaczone dla Geodety Przysięgłego.
 4. Posiadają minimum stopień naukowy doktora w dziedzinie geodezji i kartografii.
  4.1 Osoby określone w pkt 4 nie posiadają uprawnień do wykonywania samodzielnych czynności przewidzianych przepisami dla Geodety Uprawnionego oraz Inspektora Geodety.
 5. Osoby, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 4 podlegają, na ich wniosek, wpisowi na listę członków okręgowej izby, według miejsca zamieszkania. W uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może wnioskować o wpis do innej okręgowej izby.
 6. Do samorządu mogą należeć osoby będące obywatelami Państwa Polskiego lub posiadające prawo stałego pobytu, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych oraz posiadają znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii oraz spełniają warunki z pkt 1, 2, 3, 4.
 7. Przynależność osób wykonujących czynności o których mowa w rozdziale III do samorządu jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę członków okręgowej izby.

B. Postępowania kwalifikacyjne

 1. Samorząd przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób zainteresowanych nabyciem uprawnień zawodowych i potwierdza kwalifikacje oraz przeprowadza egzaminy ze znajomości przepisów dla pracowników Służby Geodezyjnej.
 2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna:
 • prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień zawodowych zwane dalej „postępowaniami kwalifikacyjnymi”
 • opracowuje pisemne zestawy pytań na postępowanie sprawdzające
 • przeprowadza postępowanie sprawdzające oraz potwierdza nabycie kwalifikacji osób zainteresowanych
 • informuje właściwe okręgowe izby o wynikach postępowania kwalifikacyjnego
 • co najmniej raz w roku dokonuje analizy przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych,
 • składa Krajowemu Zjazdowi Izby sprawozdanie ze swojej działalności
 1. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi co najmniej jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny zatrudniony w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia oraz będący członkiem Samorządu Geodetów i Kartografów.
 2. Postępowanie sprawdzające jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na Geodetów Przysięgłych do samodzielnego wykonywania zawodu.
 3. Postępowanie sprawdzające jest sprawdzianem teoretycznego przygotowania kandydatów na Inspektorów Geodetów do samodzielnego wykonywania zadań Inspektora.
 4. Zakres tematyczny postępowania sprawdzającego ustalany jest w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju.
 5. Z postępowania sprawdzającego zwolnione są osoby, które uzyskały tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego dyscyplinie geodezja i kartografia
 6. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego osoby nie będącej obywatelem polskim, jeżeli wykazuje ona znajomość języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.
 7. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych.
 8. Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, kierując się wysokością kosztów postępowania kwalifikacyjnego i wydatków związanych z funkcjonowaniem komisji kwalifikacyjnej oraz tryb pobierania tej opłaty, określi Krajowa Rada Izby. Opłata stanowi dochód Krajowej Izby.

C. Wpis/wykreślenie z listy członków

 1. Rada izby prowadzi listę członków izby okręgowej
 2. Okręgowa rada izby podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach członka.
 3. Od uchwały, o której mowa w pkt.2 służy odwołanie do Krajowej Rady Izby.
 4. Od orzeczeń Krajowej Rady Izby stronom służy odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sąd pracy i ubezpieczeń społecznych. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014r. [pz101, z późn. zm.16) o apelacji.
 5. Wpis na listę Geodetów Uprawnionych poprzedza złożenie przez osobę zainteresowaną ślubowania.
 6. Rota ślubowania składanego przez Geodetę Uprawnionego ma następującą treść: „Ślubuję uroczyście, że jako Geodeta Przysięgły, powierzone mi prace geodezyjne i kartograficzne będę wykonywał sumiennie, rzetelnie, zgodnie z najlepszą wiedzą, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej. Fakty, informacje i okoliczności poznane w związku wykonywaniem czynności Geodety Przysięgłego zachowam w tajemnicy w zakresie określonym przepisami prawa”.
 7. Ślubowanie odbiera prezes okręgowej izby właściwej ze względu na zamieszkanie osoby zainteresowanej lub upoważnionych przez niego członek okręgowej rady izby. Ślubowanie może być również złożone w formie pisemnej.
 8. Okręgowa izba skreśla z listy członków w przypadku:
 • śmierci,
 • na wniosek członka izby,
 • utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu
 • orzeczenia dyscyplinarnego.
 1. Skreślenie z lity może nastąpić także w wypadku opłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy od 1 roku.
 2. Zawieszenie w prawach członka izby następuje w wypadku:
  • orzeczenia kary istotnej z punktu widzenia wykonywania zawodu,
  • orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izby,
  • nie opłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  • wniosku członka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej funkcji Geodety Przysięgłego.
 3. Zawieszonemu w prawach członkowi izby nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
 4. Zawieszenie w prawach członka izby powoduje zakaz wykonywania czynności zastrzeżonych dla członka samorządu na okres zawieszenia.
 5. Członek izby, o którym mowa w pkt.11 nie może pełnić funkcji w organach izby, a jego mandat w tych organach wygasa.
 6. Osoba skreślona z listy członków izby może ponownie ubiegać się o wpisanie na listę.

D. Kandydaci na członka izby

 1. Okręgowe izby prowadzą listy kandydatów na Geodetów Przysięgłych oraz Inspektorów Geodetów.
 2. Wpis na listę następuje na wniosek kandydata
 3. Do wniosku należy dołączyć:
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys zawodowy,
 • kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie geodezyjne na studiach wyższych lub w technikum geodezyjnym,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oryginał potwierdzenia uiszczenia wpisowego.
 1. Wpis na listę kandydatów jest odpłatny. Opłata stanowi przychód okręgowej izby.
 2. Kandydat na Geodetę Przysięgłego odbywa praktykę zawodową pod kierunkiem opiekuna będącego członkiem izby.
 3. Kandydat na Geodetę Przysięgłego może zwrócić się do właściwej izby o wskazanie opiekuna dla realizacji jednej lub więcej prac wymaganych do nabycia danych uprawnień.
 4. Członek izby, który w danym okresie realizuje prace, o których mowa w pkt.6 i legitymuje się odpowiednim zakresem uprawnień zawodowych ma obowiązek przynajmniej raz na trzy lata przyjąć kandydata na Geodetę Przysięgłego wskazanego przez izbę.
 5. Szczegółowe zasady odbywania stażu kandydackiego na Geodetę Przysięgłego określi regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd.
 6. Kandydat na Inspektora Geodetę odbywa praktykę w trakcie pracy w jednostkach Służby Geodezyjnej: PODGiK, MODGiK, WODGiK, CODGiK.
 7. Kandydat na Inspektora Geodetę może przystąpić do egzaminu na Inspektora Geodetę po odbyciu minimum 1 roku praktyki zawodowej.
 8. Kandydat na Inspektora Geodetę dokumentuje staż przedstawiając zaświadczenie o zatrudnieniu w miejscu pracy: PODGiK, MODGiK, WODGiK, CODGiK.