1. Każdy członek Samorządu podlega obowiązkowi szkolenia ustawicznego w zakresie przepisów geodezyjnych, standardów wykonywania pomiarów geodezyjnych, standardów tworzenia dokumentacji geodezyjnej oraz nowoczesnych technologii pomiarowych.
 2. Każdy członek Samorządu przynajmniej raz w roku musi odbyć szkolenie organizowane przez Krajową Izbę. 
 3. Szkolenia odbywać się będą w formie webinarów.
 4. Szkolenia odbywać się będą trzy razy w miesiącu w dniach przewidzianych wg. przygotowanego grafiku.
 5. Każdy członek Samorządu może uczestniczyć w każdym zorganizowanym przez Samorząd szkoleniu.
 6. Każde szkolenie będzie dotyczyło innej tematyki.
 7. Szkolenia będą odpłatne, a ich koszt będzie stanowił przychód Samorządu.
 8. Przychód Samorządu będzie dzielony między Izbę Krajową a Izby Okręgowe w taki sposób że:
  – 25% opłaty zostanie przychodem Izby Okręgowej
  – 75% opłaty zostanie przychodem Izby Krajowej
 1. Koszt każdego szkolenia będzie taki sam i stały w ciągu roku.
 2. Koszt szkoleń w każdym roku będzie jednorazowo ustalany przez Krajowy Zjazd Izby.
 3. Przewiduje się, że koszt jednorazowego szkolenia będzie w wysokości około 50.00zł od członka samorządu.
 4. Opłata za szkolenie będzie uiszczana do Izby Okręgowej, a Izba Okręgowa przekaże 75% opłaty za szkolenie od poszczególnych członków do Izby Krajowej.
 5. Szkolenia będzie organizowała Izba Krajowa.
 6. Utrzymanie infrastruktury teletechnicznej dotyczącej szkleń  będzie po stronie Izby Krajowej.
 7. Krajowy Zjazd Izby powoła specjalny zespół ds. szkoleń którego zadaniem będzie zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń o różnej tematyce.
 8. Zespół ds. szkoleń będzie odpowiedzialny za część techniczną i merytoryczną szkoleń.
 9. Zespół ds. szkoleń będzie otrzymywać każdorazowo wynagrodzenie za przeprowadzone poszczególnego szkolenia.
 10.  Wysokość wynagrodzenia zespołu ds. szkoleń zostanie ustalana co roku przez Krajowy Zjazd Izby.
 11. Zespół ds. szkoleń będzie powoływany na czas określony.
 12. Zespołowi ds. szkoleń będzie przewodniczył jeden z w-ce Prezesów Izby Krajowej.