1. Czynności zarezerwowane dla Geodety Przysięgłego:

1.1 Kierowanie pracami przenoszenia na obszar Polski i Konserwacji Geodezyjnych układów odniesienia
1.2 Kierowanie pracami konserwacji lub wyznaczania geodezyjnego układu wysokościowego
1.3 Kierowanie pracami pozyskiwania i przetwarzania informacji na potrzeby tworzenia i aktualizacji baz danych obejmujących zbiory danyc krajowego systemu informacji o terenie.
1.4 Kierowanie pracami pozyskiwania i przetwarzania informacji przestrzennej na potrzeby tworzenia i aktualizacji baz danych tematycznych i specjalistycznych tworzonych na potrzeby administracji publicznej.
1.5 Wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w tym sporządzenie protokołów granicznych i aktów ugody.
1.6 Wykonywanie podziałów nieruchomości
1.7 Przekształcenie struktury własnościowej nieruchomości gruntowych, w szczególności

1.1 Kierowanie pracami przenoszenia na obszar Polski i Konserwacji Geodezyjnych układów odniesienia
1.2 Kierowanie pracami konserwacji lub wyznaczania geodezyjnego układu wysokościowego
1.3 Kierowanie pracami pozyskiwania i przetwarzania informacji na potrzeby tworzenia i aktualizacji baz danych obejmujących zbiory danych krajowego systemu informacji o terenie.
1.4 Kierowanie pracami pozyskiwania i przetwarzania informacji przestrzennej na potrzeby tworzenia i aktualizacji baz danych tematycznych i specjalistycznych tworzonych na potrzeby administracji publicznej.
1.5 Wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w tym sporządzenie protokołów granicznych i aktów ugody.
1.6 Wykonywanie podziałów nieruchomości
1.7 Przekształcenie struktury własnościowej nieruchomości gruntowych, w szczególności

  • wykonywanie projektów scaleń i podziałów nieruchomości
  • wykonywanie projektów scaleń i wymian gruntów

1.8 Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych skutkujących dokonaniem wpisów w księgach wieczystych.
1.9 Kierowanie pracami geodezyjnym związanymi z obsługą procesu inwestycyjnego. Dokonywanie wymaganych wpisów w dokumentacji procesu inwestycyjnego.
1.10 Kierowanie pracami związanymi z ustaleniem położenia obiektów w przestrzeni i w czasie (badanie przemieszczeń i odkształceń)
1.11 Kierowanie opracowaniem standardowych opracowań kartograficznych tworzonych na podstawie baz danych Kmiot
1.12 Kierowanie opracowanie map tematycznych i specjalistycznych tworzonych na potrzeby administracji publicznej.
1.13 Kierowanie projektowaniem modeli danych dla systemów informacji przestrzennej administracji publicznej oraz tworzeniem baz danych zgodnych z tymi modelami.
1.14 Kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi unormowanymi porozumieniami standaryzacyjnymi NATO i normami obronnymi.
1.15 Kierowanie opracowanie procedur oraz badaniem i kalibrowaniem czujników, aparatury i układów (systemów) wykorzystywanych w celach geodezyjnych.
1.16 Przeprowadzanie kontroli jakości prac, o których mowa w pkt. 1-15
1.17 Sprawowanie kontroli jakości prac, o których mowa w pkt. 1-15
1.18 Redagowanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych i specjalnych tworzonych na potrzeby administracji publicznej.
1.19 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie geodezji i kartografii określonych w innych przepisach
1.20 Występowanie jako rzeczoznawca do spraw podręczników do kształcenia w zawodach wpisany na listę rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Czynności zarezerwowane dla Inspektora Geodety

2.1 Prowadzenie zasobu geodezyjnego na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym.
2.2 Dokonywanie weryfikacji operatów geodezyjnych składanych do zasoby geodezyjnego.
2.3 Podejmowanie decyzji o przyjęciu do zasobu w razie uzyskania pozytywnego wyniku kontroli.
2.4 Podejmowanie decyzji o odmowie przyjęcia do zasobu w razie uzyskania negatywnego wyniku kontroli i nie wykonania poprawek w operacie przez Geodetę Przysięgłego.
2.3 Wykonywanie wypisów i wyrysów oraz różnego rodzaju zestawień na podstawie prowadzonych geodezyjnych baz danych.
2.4 Wykonywanie zmian i poprawek w geodezyjnych bazach danych wykonywanych z urzędu, a wynikających z oczywistych omyłek.
2.5 Geodeta powiatowy lub Geodeta Miasta będą prowadzić rejestry zmian z punktu 2.4.