Powstanie Samorządu Zawodowego Geodetów i Kartografów ma na celu uregulowanie zasad wykonywania zawodu geodety i kartografa dla możliwie najlepszego zaspokajania istotnych potrzeb obywateli i Państwa. Taka regulacja stworzy właściwe mechanizmy, z jednej strony w sposób ciągły weryfikujące specjalistyczne kwalifikacje oraz zapewniające stosowanie odpowiednich procedur zawodowych, a z drugiej pozwalające na nadzorowanie i dyscyplinowanie dla osiągania przez wykonujących zawody najwyższych standardów świadczonych usług. Ponadto regulacja przyczyni się do należytego rozwoju zawodu.