1. Działalność w organach Samorządu Zawodowego ma charakter społeczny, z wyjątkiem osób pełniących funkcje w Zarządach Izb, Sądów Dyscyplinarnych i Rzeczników Dyscyplinarnych, chyba, że Krajowy Zjazd Izby dla członków Krajowej Izby lub Okręgowy Zjazd Izby dla członków Izby Okręgowej, postanowi inaczej.
  2. Jednostkami organizacyjnymi Samorządu Zawodowego Geodetów i Kartografów są: Krajowa Izba Geodetów i Kartografów z siedzibą w Warszawie, zwana „Krajową Izbą” oraz Okręgowe Izby Geodetów i Kartografów, których obszar działania oraz siedziby ustala i zmienia Krajowa Izba. Przy ustalaniu liczby i obszaru działania izb okręgowych należy uwzględnić: potencjalną liczbę członków, koszty funkcjonowania, odległość od siedziby izby itp.
  3. Proponuje się powołanie od siedmiu Okręgowych Izb.
    3.1 Proponuje się powołać okręgowe izby w następujący sposób by swym zasięgiem obejmowały następujące województwa:

I Okręgowa Izba z siedzibą w Szczecinie: zachodniopomorskie i lubuskie
II Okręgowa Izba z siedzibą w Gdańsku: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie
III Okręgowa Izba z siedzibą w Poznaniu: wielkopolskie, łódzkie
IV Okręgowa Izba z siedzibą we Wrocławiu: dolnośląskie, opolskie, śląskie
V Okręgowa Izba z siedzibą w Krakowie: małopolskie, świętokrzyskie
VI Okręgowa Izba z siedzibą w Lublinie: podkarpackie, lubelskie
VII Okręgowa Izba z siedzibą w Warszawie: mazowieckie, podlaskie

4. Krajowa Izba oraz Okręgowe izby mają osobowość prawną.

STRUKTURA SAMORZĄDU GEODETÓW I KARTOGRAFÓW

5. Okręgowy zjazd izby stanowią delegaci wybrani w obwodach wyborczych według zasady 1 delegat na 20 członków izby

6. Krajowy zjazd izby stanowią delegaci wybrani spośród uczestników okręgowych zjazdów według zasady 1 delegat na 20 uczestników.

7. Ustawa o samorządzie zawodowym geodetów i kartografów ustali zasady wyłaniania organów izb i ich kompetencje.  W szczególności przewiduje się utworzenie komitetu organizacyjnego izby geodetów i kartografów, którego zadaniem jest:

  • opracowanie projektów regulaminów pierwszych Zjazdów Okręgowych Izb i Krajowych Zjazdów Izb oraz regulaminów wyborów delegatów na te zjazdy,
  • ustalenie obszaru i siedzib Okręgowych Izb
  • zwołanie pierwszych zjazdów Okręgowych Izb oraz Krajowych Zjazdów Izb.